Zatvori
Menu

Anada TLM - Rješenje za sve carinske postupke u RH i EU

Anada TARIC

TARIC - TARif Integre Communautaire - Zajednička EU tarifa

Što je TARIC?

TARIC je Integrirana tarifa Europske unije - višejezična baza podataka u kojoj su integrirane sve mjere koje se odnose na EU carinsku tarifu, trgovinsko i poljoprivredno zakonodavstvo.  TARIC osigurava ujednačenu primjenu u svim državama članicama i daje svim ekonomskim subjektima pregled svih mjera potrebnih prilikom uvoza odnosno izvoza robe. Također omogućuje prikupljanje statističkih podataka na području cijele EU vezano uz te mjere.

Integriranje i kodiranje ovih mjera olakšava njihovu ujednačenu primjenu u svim državama članicama i omogućuje svim gospodarskim subjektima jasan pogled na mjere koje treba poduzeti prilikom uvoza robe u EU ili izvoza robe iz EU-a. Također omogućuje prikupljanje statistika za cijelu EU za dotične mjere. Svakodnevni prijenos podataka TARIC-a putem elektroničke mreže jamči neposredne i točne informacije nacionalnim upravama država članica, koje te podatke koriste uglavnom za hranjenje svojih nacionalnih sustava za carinjenje, s ciljem maksimiziranja automatskog carinjenja.

Glavne kategorije mjera u TARIC-u:

 • Tarifne mjere:
  • Carinske stope trećih zemalja, definirane kroz kombiniranu nomenklaturu
  • Izuzeća od plaćanja carine: (roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu, za određene vrste plovila farmaceutski proizvodi itd...
  • Ukidanje ili obustava određenih mjera 
  • Tarifne suspenzije  stopa carine “0%” ili  snižena: donose se u slučaju kada sirovine uopće nema na tržištu EU, a primjenjuje se na neograničenu količinu sirovina i na sva podrijetla   
  • Kvote 
  • Preferencijale
 • Poljoprivredne mjere:
  • Specifične stope carine - agrarna komponenta - naplaćuju se  po jedinici mjere, a ovise o sastavu proizvoda 
  • Dodatne carine na šećer i brašno- EK utvrđuje reprezentativne cijene (korektivni faktor ), cv se utvrđuje na osnovu uvozne cijene 
  • Sustav ulaznih cijena (“entry price“) za voće, povrće, vino... EK utvrđuje dnevno standardnu uvoznu vrijednost (“standard import value”); što viša cijena - niža carina 
  • Kompenzacijske carine
  • Izvozne subvencije za izvoz osnovnih i obrađenih poljoprivrednih proizvoda
  • Snižene stope carine za neke  žitarice i rižu
 • Komercijalne mjere:
  • Antidampinške mjere - privremene i konačne - zaštita EU tržišta i domaćih proizvođača od dampinškog ili subvencioniranog uvoza robe iz trećih zemalja
  • Mjere kompenzacijskih carina
  • Zaštitne (“safeguard “) carine : ukoliko prekomjerni uvoz nekog proizvoda nanosi štetu domaćoj proizvodnji i remeti tržište -  donosi se kao kontigent, a na uvoz preko utvrđene količine plaća se zaštitna carina
 • Mjere koje se odnosena određenu zabrane kretanja robe:
  • Zabrane uvoza odnosno izvoza
  • Ograničenja uvoza odnosno izvoza
  • Kvantitativni limiti/granice
 • Mjere prikupljanja statističkih podataka:
  • Nadzor uvoza
  • Nadzor izvoza

TLM TARIC

Modul TARIC

Anada je uspješno integrirala kompletan TARIC u svoju bazu podataka te ga spregnula sa svim modulima. TARIC je tako dostupan iz svakog TLM carinskog modula što omogućuje lagano pretraživanje baze po tarifnom broju (kompletnom ili djelomičnom) po nazivu, po državi, po datumu i Vi odabirom automatski dolazite do Vama potrebnog tarifnog broja.Također odabirom na kraju ponuđenih TARIC mjera automatski Vam se prebacuje Vaš odabir u carinsku deklaraciju (npr. ako u TARIC-u odaberete robu s EU podrijetlom i odaberete opciju da imate EUR, aplikacija će automatski u polju 44 otvoriti mogućnost da unesete broj EUR-a), također postoji opcija tzv. kataloga artikala gdje si možete pohraniti neke često korištene tarifne brojeve - artikle te prilagoditi opis robe i onda ih samo pozivati sa šifrom koju ste im Vi dodijelili.

Glavne značajke:

 • spregnut sa svim carinskim modulima
 • automatski se ažurira s Anada servera nekoliko puta dnevno
 • jednostavno pretraživanje baze podataka