Primatelj i pošiljatelj, kratki opis:

Prema novom Carinskom zakonu, redovitim uvoznicima i izvoznicima roba mogu se odobriti statusi povlaštenih uvoznika (primatelja) i/ili povlaštenih izvoznika (pošiljatelja).
U oba slučaja postupke carinjenja vrši sam korisnik odobrenja za pojedini postupak. Dakle, u slučaju uvoza, pošiljka dolazi direktno u prostor korisnika koji sam vrši carinjenje robe. U slučaju izvoza korisnik sam priprema izvoznu pošiljku, plombira ju i iz svog prostora upućuje direktno u izvoz. Pri tome se evidentno ubrzava manipulacija pošiljkama i štedi vrijeme potrebno za normalni postupak carinjenja kojeg sada vrši Carina na caispostavama.
rinskim Naredna prednost povlaštenih statusa je periodično carinjenje robe. Dok u postupku redovnog carinjenja svaku pošiljku prati JCD (jedinstvena carinska deklaracija), povlašteni statusi carinjenje pošiljki rješavaju tzv. knjigovodstvenim zapisima (nepotpunim deklaracijama). Tek se periodično (obično tjedno) kreira zbirna dopunska deklaracija koja se predaje Carini.

Dakle, bitno se smanjuje broj JCD i time direktni troškovi poslovanja.

U statusu povlaštenog uvoznika/izvoznika nisu vam više potrebne usluge špeditera (otpremnika) budući Carina odobrava korisniku statusa da sam kreira JCD i ostalu potrebnu dokumentaciju.
Programi za vođenje kućnog carinjenja (primatelj / pošiljatelj) u potpunosti su izvedeni u skladu sa zahtjevima novog Carinskog zakona i u suradnji s djelatnicima Carine.
Programi omogućavaju kreiranje dokumenata najave uvoza (izvoza), zaduženja robe (primke), razduženja robe (izdatnice) i sve potrebne izvještaje i preglede (kartice artikala, kartice tarifnih brojeva, kartice stanja i razduženja ulaznih JCD, liste zaliha, automatsko kreiranje knjigovodstvenih zapisa, DCV i CMR spiska provoznih dokumenata itd.

U aplikaciji postoji i modul za prihvat podataka o pošiljci bilo e-mailom bilo prijenosom podataka putem interneta (FTP). Ukoliko vaš dobavljač ima mogućnost da podatke o fakturama i robi dotične pošiljke pošalje u elektronskom obliku taj modul vrši konverziju podataka i potrebne obrade za izradu najave o uvozu.
Prednosti takovih povezivanja su brzina i točnost obrada. Ukoliko se upis podataka o pošiljci vrši ručno, aplikacija dopušta da se podaci o najavi (bilo uvoza bilo izvoza) pripreme i provjere unaprijed (na temelju faksirane fakture dobavljača ili računa kupcu i sl.) pa da se na dan stvarnog prihvata (slanja) pošiljke obrada izvrši vrlo brzo i efikasno.
Dakle, priprema podataka potrebna je samo kod kreiranja najave uvoza (izvoza) dok ostala obrada, iz koraka u korak, teče automatizirano.

Koraci pri obradi su slijedeći:
najava -> primka -> knjigovodstveni zapisi -> JCD.

Kao opciju nudimo vam i aplikaciju za automatiziranu izradu JCD i DCV. Na osnovu tjednog (mjesečnog) prometa robe, aplikacija potpuno automatizirano izrađuje potrebne JCD i DCV u tiskanom obliku, na disketi za prijenos u carinsku ispostavu i datoteke potrebne za internet prijenos podataka na web Carine.
Jedini zahtjev pri automatiziranoj izradi JCD i DCV jest upis datumskog intervala za koji se obrada vrši.

Napominjemo da je naš software za automatiziranu izradu JCD jedini u Hrvatskoj.

U programima su riješene i carinske tarife određene sadašnjim međudržavnim sporazumima (varijacija carinske stope za isti tarifni stavak ovisno o državi uvoza, sezonske carine, količinske carine i sl.)
Na temelju vaših potreba za statusom povlaštenog pošiljaoca (izvoznika) nudimo vam i aplikaciju za obradu tog statusa.
Aplikacija za status povlaštenog pošiljaoca (izvoznika) sadrži standardne module za obradu izvoznih faktura, izradu najave izvoza, izradu KZI (knjigovodstveni zapis izvoza) i izradu izvoznog JCD (JCD 3) i CMR-a za danu pošiljku.
I za ovaj status postoji opcija za automatiziranu izradu dopunske izvozne JCD.
Ukoliko postoji mogućnost da se iz Vaše aplikacije za izradu izvoznih faktura podaci eksportiraju u bilo kojem elektroničkom formatu (ASCII, excel, CSV, xml ili slično) izradit ćemo prilagođena sučelja za preuzimanje podataka, čime se postiže velika brzina i točnost obrade
carinske dokumentacije.
Naravno, uz obradu podataka o pošiljkama, aplikacija sadrži i sve izvještaje koje Carina zahtijeva u svrhu kontrole i nadzora.

U vrlo bliskom vremenu Carina će implementirati tzv. NCTS postupak za praćenje provoznih dokumenata u elektroničkom obliku. Tada će se od izvoznika zahtijevati da podatke o svakoj pošiljci šalju na web Carine u propisanom elektroničkom obliku.
Naredni korak od strane Carine je uvođenje i e-Carine (kompletno E-carinjenje, bez tiskanih dokumenata).

Online podrška

EurTradeNet

Anada d.o.o. je član EurTradeNeta, europske udruge pružatelja usluga i poslovnih rješenja povezanih s carinskim poslovanjem. To je jedinstvena mreža znanja o upravljanju informacijama i komunikacijskim rješenjima kako bi se osigurala najučinkovitija primjena e-Carina širom Europe.

Kontakt

A:
    Rapska 46a
    10000 Zagreb
    Hrvatska 

T:
    +385 1 6441 963
    +385 1 6441 964

F: 
    +385 1 6441 965

E:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.